اطلاعات به دو دسته كلی ساخت یافته نظیر اطلاعات عددی و ساخت نیافته نظیر فایل های متنی و غیره تقسیم بندی می گردند.

از آنجایی كه 90% اطلاعات سازمانی را اطلاعات ساخت نیافته تشكیل می دهند، لذا این شركت با سیستم گردش مكاتبات و اتوماسیون اداری «فایلرپلاس» و با رویكرد مبتنی بر ECM (Enterprise Content management) پاسخگوی نیازهای مرتبط با ماهیت این نوع از اطلاعات نظیر نرخ رشد بالای اطلاعات و گسترش محدوده عملكرد اطلاعات و گردش آنها با بكارگیری استراتژی های نوین مدیریت اطلاعات می باشد.

فایلرپلاس طبقه بندی و كنترل اطلاعات ساخت نیافته را در كل سازمان بدون هیچ محدودیتی در شكل و حجم اطلاعات پوشش می دهد. این سیستم با ابزارهای كارآمد خود در زمینه های مدیریت اسناد (DMS)، گردش كار (WF) و مدیریت مدارك (RM) به عنوان یك راه حل مناسب مبتنی بر ECM در سازمانها بكار گرفته می شود.

انعطاف بالای این سیستم در ارتباط و انطباق با دیگر سیستم های موجود قابلیت هایی هستند كه فایلرپلاس را به عنوان یك راه حل جامع اطلاعاتی به سازمانها عرضه می نماید.