با پایان كار پیاده سازی و نصب سیستم گردش مكاتبات و اتوماسیون اداری فایلر در سازمانها، واحد پشتیبانی شركت ایران رایانه در طی مدت گارانتی سیستم با پاسخگویی فوری به نیازهای كارفرما و كنترل اجرای صحیح فرآیند های پیاده سازی شده، كار پشتیبانی فنی از سیستم را بعهده خواهد داشت. پشتیبانی از سیستم در تمام مراحل چرخه اطلاعات سازمانی یعنی از ایجاد سند تا بایگانی آن را پوشش خواهد داد.

در پایان مدت گارانتی سیستم، واحد پشتیبانی فایلر با عقد قراردادهای پشتیبانی با هدف نگهداری و ارتقاء عملكرد سیستم در كنار كارفرمایان خواهد بود. شبكه نمایندگان شركت نیز در استانها ، خدمات پشتیبانی را به كارفرمایان شركت در سراسر كشور ارائه می دهد.

ارائه خدمات پشتیبانی به صورتهای مختلف نظیر مراجعه حضوری كارشناسان فنی ، حضور دوره ای مطابق جداول زمانبندی شده، استقرار كارشناس فنی در محل كارفرما و رفع اشكال از راه دور با حفظ كامل اصول امنیت اطلاعات (Teamviewer) صورت می گیرد.

در كنار ارائه خدمات پشتیبانی، گزارشات مدیریتی از روند كاربرد سیستم در سازمانها به مدیران مربوطه ارائه می گردد كه به نوبه خود در ارتقاء سطح كاربری سیستم و اجرای دقیق فرآیند های سازمانی موثر می باشد.