از آنجایی كه ورود یك سیستم اتوماسیون اداری به سازمانها همواره با تنشها و مشكلاتی در پیاده سازی مواجه می گردد كه عمدتاً معلول عدم آشنایی كامل با امكانات سیستم و كاربرد صحیح آن می باشد. لذا شركت ایران رایانه در كنار ارائه خدمات پشتیبانی فنی و برگزاری دوره های آموزشی، با ارائه كارگاه های آموزشی، آخرین مشكلات ممكن در جهت عملیاتی شدن سیستم را برطرف می نماید.

در این كارگاه ها در كنار مباحث عمومی، موضوعات مرتبط با فرایند های اختصاصی در هر سازمان مطرح گردیده و راه حل رفع مشكلات احتمالی با كمك امكانات سیستم اتوماسیون اداری فایلر در قالب كار عملی، توضیح و ارائه می گردند.

با مستند شدن موضوعات مطرح شده در هر كارگاه و دسته بندی و جمع آوری آنها در پایگاه دانش شركت، منابع مفیدی برای استفاده دیگر سازمانها فراهم می گردد.