واحد آموزش شركت ایران رایانه با ارائه دوره های متنوع آموزشی پاسخگوی نیازهای آموزشی مرتبط با سیستم گردش مكاتبات و اتوماسیون اداری فایلر می باشد. این آموزش ها در طیف های مختلفی شامل مفاهیم و اصول حاكم بر اتوماسیون اداری، قابلیت های فایلر، آموزش كار با فایلر در سطوح مختلف كاربری و مدیریت، آموزش های مكمل در زمینه بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مرتیط نظیر بانكهای اطلاعاتی و شبكه های كامپیوتری و كارگاه های آموزشی متمركز می باشد.

گذشته از اجرای دوره های آموزشی منظم، آموزش های ذكر شده بنا به درخواست كارفرمایان در محل كارفرمایان در تمام نقاط كشور ارائه می گردند. در پایان هر دوره آموزشی، گواهینامه شركت در دوره های آموزشی به شركت كنندگان اعطاء می گردد.

عناوین دوره های آموزشی عبارتند از:

مدیر سیستم:
 • طراحی فرمهای اطلاعاتی بر اساس مستندات
 • تعریف گروههای اسناد
 • مدیریت كاربران و دسترسی ها
 • مفاهیم فرآیندهای سازمانی، ساختار سازمانی و پیاده سازی گردش كار
 • امنیت و حفظ داده ها
 • برنامه های كمكی
 • الگوی Word
 • سرویس فکس فایلرپلاس
 • نصب سرور ، كلاینت و تنظیمات SQL Server 2005-2008
 • پروتكل ECE
 • تعاریف Linked Server و تبادل اطلاعات با سایر نسخه های سیستم(بانك مراكز)
 • تنظیمات ارسال SMS
مدیران ، معاونین، رﺅسای ادارات:
 • كارتابل و فرآیندهای مبتنی بر كارتابل
 • ضمایم اجزاء سند
 • درخت پیگیری
 • ثبت ارجاع جدید
 • تعریف كارتابلهای شخصی و به اشتراك گذاری كارتابلها
 • انتقال اسناد از كارتابل جاری به بایگانی - یادآوری
 • پیش فرضهای كاربر
 • جستجو و فراخوانی اسناد
 • پیام
 • تعیین جانشین
كارشناسان:
 • كارتابل و مشاهده اسناد از طریق كارتابل
 • ضمایم اجزاء سند
 • درخت پیگیری
 • ثبت ارجاع جدید
 • مدیریت كارتابلها
 • پیش فرضهای كاربر
 • جستجو و فراخوانی اسناد
 • پیام
 • تعیین جانشین
 • ملاقاتها
كاربران دبیرخانه، مسئولین دفاتر:
 • ثبت اسناد ، اسكن و ارجاع
 • اسناد مرتبط
 • جستجوی اسناد + ضمایم اجزاء سند
 • درخت پیگیری
 • برنامه های كمكی
 • پیش فرضهای كاربر
 • ارسال اطلاعات از طریق پست الكترونیكی و Fax
 • تعیین جانشین
 • پیام
شبكه های كامپیوتری:
 • مفاهیم اولیه
 • بهینه سازی و امنیت در شبكه
آرشیو:
 • آرشیو دیجیتال
 • طراحی آرشیو و آموزش نمایه برداری از اسناد
كارگاه شماره ۱:
 • آشنایی با گزارش ساز فایلرپلاس
 • طراحی قالبهای گزارش و كار عملی
كارگاه شماره ۲:
 • كارگاه عملی فایلرپلاس و آشنایی با كاركرد فایلرپلاس در ساختارهای متنوع اداری
كارگاه شماره ۳:
 • شناخت و تحلیل فرآیندهای كاری و تعریف گردش كار خودكار در سیستم
كارگاه شماره ۴:
 • بایگانی پیشرفته : تعریف پروژه های بایگانی مجازی