استقرار یك سیستم اتوماسیون اداری در سازمان مستلزم حضور موثر واحد پشتیبانی در مراحل پیاده سازی و نصب و نهایتاً نگهداری سیستم خواهد بود.

پیاده سازی به منزله تطبیق امكانات سیستم با نیازهای موجود می باشد. در این راستا ساختارهای سازمانی و متقابلاً امكانات سیستم در جهت كسب انطباق نهایی با یكدیگر هماهنگ می گردند و این در حالیست كه پیاده سازی موفق سیستم منوط به ایجاد برخی تغییرات در رویه های سازمانی موجود و بكارگیری آن در كلیه سطوح از مدیران ارشد تا كارمندان سطح پایین می باشد.

پیاده سازی سیستم جامع گردش مكاتبات و اتوماسیون اداری فایلر با طراحی فرمهای سازمانی و فرایندهای گردش كار آغاز می گردد. كارشناسان واحد پشتیبانی در تمام مراحل پیاده سازی در كنار كاربران حضور خواهند داشت تا فرایند های پیش بینی شده با سهولت و با كمترین مشكل جایگزین رویه های دستی سابق گردند.

با توجه به تجربه بالای كارشناسان این واحد در پیاده سازی فایلر در بیش از ۱۰۰۰ سازمان و نهاد و مستند نمودن كلیه موارد در جهت ارتقاء و بكارگیری در دیگر سازمانها، كار پیاده سازی فایلر با اطمینان كامل دنبال می گردد.

در ادامه كار پیاده سازی، روند موجود كارهای جاری شناسایی و در فرآیند های خودكار گردش كار سیستم اتوماسیون فایلر(Workflow) تعریف می گردند. در هر مرحله از كار، آموزش های لازم نیز به پرسنل ذیربط ارائه می گردد.

از آنجایی كه كارآیی مطلوب سیستم اتوماسیون اداری مرتبط با سخت افزارهای مناسب و زیر ساخت بهینه شبكه كامپیوتری در سازمان می باشد. واحد پشتیبانی ایران رایانه با برخورداری از پرسنل مجرب، تجارب خود را در این زمینه در اختیار كارفرمایان قرار می دهد.

نهایتاً پیاده سازی فایلر با كنترل دائم فرایند های تعریف شده پس از عملیاتی شدن سیستم اتوماسیون فایلر تا حصول اطمینان ادامه خواهد داشت و در ادامه ، نگهداری سیستم و انتقال كامل آن به كارفرما با مشاركت واحد پشتیبانی شركت دنبال می شود.