آدرس ساختمان مرکزی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه کوروش، شماره ۳۴
کد پستی:
۱۵۵۹۷۳۴۷۱۴
تلفن:
۸۸۷۶۶۵۴۵ (۱۰ خط)
نمابر:
۸۸۷۶۶۵۴۵
پشتیبانی نرم افزار
تلفن:
۸۸۷۶۶۵۴۵ (داخلی ۱)
پست الکترونیکی:
support@iranrayaneh.com
فروش
تلفن:
۸۸۷۶۶۵۴۵ (داخلی ۲)
پست الکترونیکی:
sales@iranrayaneh.com
مراقبت از مشتری
پست الکترونیکی:
crm@iranrayaneh.com