گواهینامه ها

+

گواهینامه استاندارد ISO/IEC 15408 , Part 1,2,3, OWASP, DOD, NSA سازمان فناوری اطلاعات ایران برای محصول فایلرپلاس

سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از بررسی و آزمایش های لازم، نرم افزار اتوماسیون اداری فایلرپلاس را در تاریخ ١۶اسفند ٩۲ از لحاظ امنیت و کیفیت با سطح تضمینی EAL 1 را تائید کرد و این نرم افزار را با الزامات استاندارد ISO/IEC 15408 , Part 1,2,3, OWASP, DOD, NSA مطابق دانست.


+

گواهینامه استاندارد 15408 ISO/IEC/ISIRIآزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزارایریانا برای محصول میروفایلر

آزمایشگاه ایریانا پس از بررسی و آزمایش های لازم، نرم افزار اتوماسیون اداری میروفایلر را در تاریخ ۷ اسفند ٩۲ از لحاظ امنیت و کیفیت با سطح تضمینی EAL 1 را تائید کرد و این نرم افزار را با الزامات استاندارد 15408 ISO/IEC/ISIRI مطابق دانست.


+

گواهینامه استاندارد 15408 ISO/IEC/ISIRIآزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزارایریانا برای محصول فایلرپلاس

آزمایشگاه ایریانا پس از بررسی و آزمایش های لازم، نرم افزار اتوماسیون اداری فایلرپلاس را در تاریخ ۲۰ آذر ٩۲ از لحاظ امنیت و کیفیت با سطح تضمینی EAL 1 را تائید کرد و این نرم افزار را با الزامات استاندارد 15408 ISO/IEC/ISIRI مطابق دانست.


+

گواهینامه استاندارد15408 ISO/IEC/ISIRI سطح بلوغ امنیتی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک برای محصول فایلرپلاس

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک پس از بررسی و آزمایش های لازم، نرم افزار اتوماسیون اداری فایلرپلاس را در تاریخ ١۶ آذر ٩۲ از لحاظ امنیت و کیفیت با سطح تضمینی EAL 1 را تائید کرد و این نرم افزار را با الزامات استاندارد 15408 ISO/IEC/ISIRI مطابق دانست.


+

گواهي رتبه بندي-احراز صلاحيت شرکتهاي انفورماتيکي


+

گواهي سازگاري اتصال